Cart

  • Cart Empty!

TERMS AND CONDITIONS

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Specifieke bepalingen van toepassing inzake de bestellingen en aankopen via de webshop

2.1.    Wanneer en hoe betalen professionals en consumenten

2.2.    Leveringskost en leveringstermijn

2.3.    Waarborg AXI = waarborg producent/invoerder

2.4.    Klachtenprocedure na levering

2.5.    Intellectuele eigendom blijft van AXI/producent

2.6.    Zolang de voorraad strekt

2.7.    Recht op terugzending binnen 14 dagen na levering voor consumenten

2.8.    Risico schade en teloorgang gaat over na levering

2.9.    Niet aansprakelijk voor inhoud inzake links naar andere websites

2.10.  Inlichtingen medegedeeld door de klant

3. Algemene verkoopvoorwaarden AXI


 1.     Inleiding

 

1.1. Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen AXI NV/AXI BV en de klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle relaties tussen AXI NV/AXI BV en de klant. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden of bedingen van de klant wordt door AXI NV/AXI BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2. Deze algemene voorwaarden bevatten in puntje 3 de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op alle bestellingen en aankopen verricht bij AXI NV/AXI BV en die o.m. gedrukt staan op de factuurachterzijde. Daarnaast vindt de klant in puntje 2 diverse andere belangrijke bepalingen die echter door de specifieke aard van bestellingen en aankopen via de AXI*Webshop (Online op het Internet) op bepaalde gebieden kunnen afwijken van voormelde algemene verkoopvoorwaarden. Alsdan zullen deze diverse bepalingen van puntje 2, die specifiek van toepassing zijn op bestellingen en aankopen via de AXI*Webshop (Online op het Internet) voorrang hebben op de bepalingen van puntje 3. De klant wordt eraan herinnerd de voorwaarden aandachtig te lezen.

1.3. Definities :

  • Met CONSUMENT wordt bedoeld iedere natuurlijke- of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
  • Met PROFESSIONAL wordt bedoeld elkeen die niet voldoet aan de hierboven gegeven definitie van consument.
  • Met KLANT wordt bedoeld iedere consument of professional die via de AXI*Webshop bestellingen invoert en/of aankopen verricht.

1.4. Partijen aanvaarden in het kader van hun transacties alle elektronische bewijsmiddelen (incl. e-mail, back up, enz…).

1.5. AXI NV/AXI BV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen en zonder mogelijkheid voor de klant om gelijk welke schadevergoeding te vorderen. Het is de taak van de klant om na te gaan of er zich wijzigingen hebben voorgedaan.

2.     Specifieke bepalingen van toepassing inzake de bestellingen en aankopen via de AXI*webshop


2.1. Wanneer en hoe betalen professionals en consumenten


2.1.1. De professionals (bedrijven, organisaties etc…) die via de AXI*Webshop aankopen verrichten zijn slechts gehouden hun betaling te verrichten na ontvangst van de factuur en dit binnen de termijn zoals vermeld op voormelde factuur. De professionals (bedrijven en organisaties) kunnen uiteraard hun aangekochte goederen bestellen, aankopen en geleverd krijgen alvorens zij binnen de termijn die op de factuur figureert betaald hebben.

2.1.2. De consumenten (natuurlijke personen etc…) die via de AXI*Webshop bestellen, kunnen de bestelde goederen pas geleverd zien na voldoening van de betaling van het aankoopbedrag. Deze betaling dient te geschieden door middel van de overschrijving van het aankoopbedrag op de op de AXI*Webshop vermelde bankrekening. Direct na registratie van de betaling neemt AXI NV/AXI BV de nodige actie om de levering van de aangekochte goederen met de meest gepaste spoed te verwezenlijken.

2.2. Leveringskost en Leveringstermijn

 
2.2.1. AXI NV/AXI BV zal de producten afleveren op het door de klant opgeven adres en dit tegen de gebruikelijke tarieven, die 25 Euro bedragen voor een bestelbedrag (exclusief BTW) boven de 1.235 Euro en die 35 Euro bedragen voor een bestelbedrag (exclusief BTW) onder de 1.235 Euro.

2.2.2. De klant moet dit schriftelijk bevestigen indien de leveringstermijn een conditio sine qua non van de aankoop is, bij gebreke waaraan de leveringstermijn slechts ten informatieve titel gegeven wordt en vertragingen geen enkele aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of intresten. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding kan een vertraging in de levering in geen enkel geval recht geven op de vernietiging van een bestelling.
Bestellingen met een leveringstermijn van meer dan één maand worden aanvaard onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 2 en iedere vorm van overmacht. Al onze verkopen worden geacht vanuit onze eigen magazijnen te zijn gedaan of vanuit de magazijnen van de vendor en/of distributie.

2.2.3. Mocht worden overeengekomen dat AXI NV/AXI BV de installatie van de producten uitvoert, is deze installatie voltooid zodra het product voldoet aan de standaardinstallatie testprocedure van AXI NV/AXI BV, of van diens toeleverancier, voor het betreffende product.

2.3. Waarborg AXI = waarborg producent / invoerder


2.3.1. Voor elke toepassing van de waarborg, moet de klant de factuur of de leveringsbon, met uitsluiting van ieder ander document, voorleggen.

2.3.2. Wegens de hoedanigheid van tussenpersoon van AXI NV/AXI BV, beperkt de waarborg aangaande de geleverde goederen zich in ieder geval en zonder enige uitzondering tot die door de producent verleend. Deze waarborg is persoonlijk aan de koper. AXI NV/AXI BV verwijst de klant naar de website van producent en naar de inlichtingen die voorkomen op de geschreven waarborg, onder meer voor wat betreft de inhoud van de waarborg alsook voor de essentiële voorwaarden van de toepassing ervan.

2.3.3. Het in ontvangst nemen van de levering door de klant geldt als aanvaarding van de voorwaarden en waarborg van de producent.

2.4. Klachtenprocedure na levering


2.4.1. Iedere klacht inzake gebreken bij de levering moet gemeld worden aan de exploitatiezetel van AXI NV, Molenweg 107, 2830 WILLEBROEK / AXI BV, Stadionstraat 27, NL-4815 NC BREDA en dit binnen de 24 uur na de levering. De klant moet hiervan het bewijs leveren.

2.4.2. De klant wendt zich in eerste instantie tot AXI NV/AXI BV, waarna deze laatste in overeenstemming met de concrete waarborgmodaliteiten actie onderneemt naar de betreffende producent / invoerder of de klant rechtsreeks doorverwijst naar de betreffende producent / invoerder.


2.5. Intellectuele Eigendom blijft van AXI / Producent


2.5.1. De verkochte software blijft het exclusief eigendom van de producenten. De gebruiker mag ze in om het even welke vorm niet overdragen, verpanden, mededelen of onder bezwarende titel of kosteloos te leen geven; hij zal de in de programma's en handleiding opgenomen eigendomsvermeldingen moeten naleven en waken over de handhaving van de vertrouwelijkheid van de software.

2.5.2. Alle rechten van intellectuele eigendom op aan de klant ter beschikking gestelde producten berusten AXI NV/AXI BV dan wel bij haar toeleveranciers die haar gemachtigd hebben de betreffende producten te verdelen. De bestelling brengt geen enkele afstand of concessie van intellectuele eigendomsrechten met zich mee, behoudens uitdrukkelijke vermelding. Iedere reproductie is uitdrukkelijk verboden.


2.6. Zolang de voorraad strekt


2.6.1. De offertes worden gedaan onder voorbehoud van beschikbare stock of zolang de voorraad strekt. In geval van niet-beschikbaarheid na het overmaken van de bestelling, verbindt AXI NV/AXI BV er zich toe de klant zo snel mogelijk per e-mail te informeren. Vervolgens kan de klant de vervanging of vernietiging van de bestelling vorderen door contact op te nemen met AXI NV/AXI BV hetzij per brief of via een geldig e-mail adres in zoverre de goederen nog niet gealloceerd of vertrokken zijn bij distributie en/of vendor. Bij gebreke aan geldig e-mail adres, is AXI NV/AXI BV in geen enkel geval aansprakelijk voor welke gevolgen ook.

 

2. 7. Recht op terugzending binnen 14 dagen na levering voor consumenten


2.7.1. Indien de consument, om welke reden ook, niet tevreden is met de hem geleverde producten is hij gerechtigd om binnen 14 werkdagen nà de afleveringsdatum, de betreffende producten ongeopend op zijn kosten aan AXI NV/AXI BV terug te zenden. Behoudt hij de producten dan geeft hij daarmee te kennen dat hij die volledig en onherroepelijk aanvaardt. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen met betrekking tot de waarborg dan ook onverminderd van kracht. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen kan de consument bedoeld verzakingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten betreffende (1) de levering van producten waarvan de verzegeling door de consument is verbroken of (2) betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (software).

2.7.2. Geopende producten worden onder geen enkel beding teruggenomen. Indien de consument zijn verzakingsrecht uitoefent, zal hij de koopwaar op eigen risico en kosten terugzenden. De AXI NV / AXI BV heeft 30 dagen om alle betaalde bedragen zonder de kosten terug te betalen.

2.8. Risico schade en teloorgang gaat over na levering


2.8.1. De klant draagt het risico voor de producten vanaf het moment dat zij op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval door AXI NV/AXI BV - eventueel elders - m.b.t. de producten installatie- en/of herstellingsactiviteiten moeten worden verricht. In het geval de klant de producten terugzendt conform 2.7.1 zullen deze weer voor risico van AXI NV/AXI BV zijn vanaf het moment van terug-ontvangst.


2.9. Niet aansprakelijk voor inhoud inzake links naar andere websites


2.9.1. De AXI*Webshop-website van AXI NV/AXI BV kan links naar andere websites bevatten zonder dat AXI NV/AXI BV aansprakelijk gesteld kan worden voor de inhoud van deze websites of voor enig product of dienst onder dergelijke websites vermeld.


2.10. Inlichtingen medegedeeld door de klant


2.10.1 Door het ter beschikking stellen van persoonlijke informatie aan AXI NV/AXI BV en door het klikken voor aanvaarding, geeft de klant zijn ontegensprekelijk akkoord opdat deze gegevens door AXI NV/AXI BV (zonder beperking) zouden worden gebruikt en/of aan derden medegedeeld, in het kader van een handelsrelaties of een partnership, tenzij de klant zich er uitdrukkelijk en schriftelijk tegen verzet dat deze gegevens worden gebruikt voor andere dan interne bedoelingen. De klant kan op elk ogenblik aanvragen zijn gegevens te wijzigen.

 

 3.     Algemene verkoopvoorwaarden AXI

 

ARTIKEL 1: Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen AXI NV of AXI BV, hierna genoemd “AXI”, en haar klanten, hierna genoemd “KLANT”. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en door beide partijen voor akkoord ondertekende afwijkingen, hebben onderstaande verkoopsvoorwaarden voorrang op alle andere voorwaarden die in welk document ook zijn opgenomen, in het bijzonder de eigen algemene voorwaarden van de KLANT.

 

ARTIKEL 2: De KLANT wordt geacht bij het plaatsen van een bestelling of bij de ondertekening van een overeenkomst met AXI, huidige verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. De toepassing van de eigen voorwaarden van de KLANT wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 3: Offertes zijn geldig voor de daarin vastgestelde periode. Alle prijzen worden standaard uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW of enige andere belastingen en heffingen. AXI is niet verantwoordelijk voor gewijzigde tarieven inzake de van overheidswege opgelegde belastingen, taksen, heffingen of gelijkaardige lasten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot BTW, Reprobel, Bebat, Recupel. Wijzigingen van de voornoemde taksen zullen met onmiddellijke ingang worden toegepast.

 

ARTIKEL 4: De producten worden, met een zo goed mogelijke inachtname van de voorziene leveringstermijn, aan de overeengekomen administratie- en transportkosten, op het door de KLANT aangeduide adres geleverd. AXI zal alle redelijke inspanningen leveren om aan de leveringsverwachtingen van de KLANT te voldoen. De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en AXI neemt geen enkele verplichting op zich inzake de leveringstermijn van de fabrikant, haar leverancier of haar distributiekanalen. AXI is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte geleden schade of verlies als gevolg van een vertraging in de levering. AXI behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen en deze leveringen afzonderlijk aan de KLANT te factureren, zonder dat dit de KLANT het recht geeft om de betaling van de reeds geleverde goederen te weigeren of op te schorten.

 

ARTIKEL 5: De aanvaarding van de producten vindt plaats op het ogenblik van de levering op het overeengekomen leveringsadres. Het risico inzake de geleverde producten gaat over op de KLANT op het ogenblik van de levering van de producten.

 

AXI behoudt de eigendom van de producten tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de interesten en in voorkomend geval de schadevergoeding. De KLANT wordt eigenaar en/of bekomt het gebruiksrecht van zodra het totaal bedrag (inclusief BTW) van de desbetreffende facturen volledig betaald is. Tot aan de volledige betaling van de prijs alsook van de in toepassing van het artikel 9 verschuldigde sommen, zal de KLANT in geen geval kunnen beschikken over de geleverde producten. Meer bepaald zal de KLANT de eigendom van de producten niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.

 

In geval de KLANT overeenkomstig de voorgaande bepalingen nog geen eigenaar is geworden en/of het gebruiksrecht heeft verkregen van de producten, zal de KLANT AXI verwittigen indien de producten geplaatst worden in een ruimte die door de KLANT wordt gehuurd en zal desgevallend de identiteit van de woonplaats van de verhuurder bekend maken.

 

Op straffe van schadevergoeding zal de KLANT AXI bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. De KLANT verbindt er zich toe AXI in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De naam van een eventuele derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan AXI worden meegedeeld.

 

ARTIKEL 6: De KLANT verkrijgt op het product geen andere rechten dan deze die door deze verkoopsvoorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Het aan de KLANT door AXI gebeurlijk toegekend gebruiksrecht van het product is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Ieder ander of verdergaand recht van de KLANT, inclusief het recht tot (gedeeltelijke) verveelvoudiging van de producten, inclusief de programmatuur, de databestanden of andere materialen is uitgesloten.

 

ARTIKEL 7: AXI verleent op de producten geen andere of ruimere garanties dan deze die door de vendoren of de producenten van het product zijn verleend. De garantiebepalingen (na levering), met inbegrip van “Dead on arrival” (DOA), Break & Fixe en herstellingen volgen de richtlijnen van de diverse distributiekanalen, vendoren en constructeurs. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is uitsluitend de KLANT verantwoordelijk voor de registratie van onderhouds-, bijstands- en garantiecontracten (care packs en warranty’s). AXI zal alle redelijke inspanningen leveren om de KLANT te voorzien van de terzake nodige informatie, maar draagt geen verantwoordelijkheid in de afwikkeling hiervan. Goederen worden niet teruggenomen tenzij mits uitdrukkelijk akkoord van AXI en mits betaling van een heropslagvergoeding.

 

ARTIKEL 8: De totale gezamelijke aansprakelijkheid van AXI is ten allen tijde beperkt door en tot de bepalingen opgenomen in de polis beroepsaansprakelijkheid afgesloten door AXI.

 

ARTIKEL 9: De facturatie geschiedt op het ogenblik van de levering/dienstprestatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De KLANT verbindt er zich toe de gefactureerde bedragen te betalen conform de betaalvoorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur, zonder zich te kunnen beroepen op niet uitdrukkelijk vermelde kortingen. AXI mag de krediet- of betalingsvoorwaarden voor niet uitgevoerde orders wijzigen indien de financiële omstandigheden van de KLANT dergelijke wijzigingen rechtvaardigen.

 

Bij gebreke aan tijdige betaling, protest van een wisselbrief, iedere schriftelijk geaccepteerde aanvraag van betalingsuitstel, gerechtelijke reorganisatie of een gelijkaardige procedure door de KLANT, alsook elk ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de KLANT blijkt, behoudt AXI zich het recht voor om van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande zelfs niet vervallen sommen onmiddellijk op te eisen. In voornoemde situaties kan ook de overeenkomst door middel van een aangetekende brief ontbonden en/of de afgeleverde producten teruggevorderd en/of alle leveringen naar de KLANT opgeschort worden, onverminderd het recht van AXI op een forfaitaire schadevergoeding van minstens 15% van het factuurbedrag. In geval van vertraging in de nakoming van de betalingsverplichting door de KLANT heeft AXI zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling recht op een verwijlintrest van 1,5 % per maand en op een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de hoofdsom, met een minimum van 100,- EURO.

 

ARTIKEL 10: Alle overeenkomsten met AXI worden beheerst door het Belgisch recht voor AXI NV en het Nederlands recht voor AXI BV. In geval er een geschil ontstaat tussen de partijen, zullen zij steeds trachten tot een minnelijke regeling te komen. Indien een minnelijke regeling tussen partijen niet mogelijk blijkt te zijn, zal uitsluitend de bevoegde rechtbank van Mechelen bevoegd zijn om kennis te nemen van de geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten met AXI NV, en zal uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Breda, dan wel de Kantonrechter bevoegd zijn om kennis te nemen van de geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten met AXI BV.

 

"Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel.  
Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/, doch behouden wij ons het recht eventuele geschillen uitsluitend aan voornoemde rechtbanken voor te leggen." 

.